layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Program

 

Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa PodkarpackiegoSamorząd Województwa Podkarpackiego od dawna wskazywał na konieczność rozwoju odnawialnych źródeł energii ( OZE ) jako jednego  z kierunków dla województwa podkarpackiego. Potwierdzają to zapisy wielu dokumentów regionalnych, m.in. „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000 – 2006” 
( w ramach celu strategicznego 2, kierunek działania 4 mówi o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, także kierunek działania 5 – Ograniczenie zanieczyszczeń  powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu pośród rekomendowanych  działań – wskazuje wiele związanych z energooszczędnością i z OZE) oraz nowej, zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020” ( w ramach celu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej województwa podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie  paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii”.), w Programie Ochrony Środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 (Priorytet 4: pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność).  

        Konieczność działań w kierunku rozwoju OZE oraz zwiększenia nacisku na efektywność energetyczną podkreślają też obowiązujące dokumenty krajowe, jak chociażby „Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii” przyjęta przez Sejm oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki wskazujące minimalne ilości energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych w ogólnej ilości energii sprzedanej. Zobowiązania w tym zakresie wynikają dla Polski także z tytułu jej członkostwa w Unii Europejskiej oraz ze zobowiązań Polski w ramach Pakietu Klimatycznego. Bezpośrednie cele krajowe wskazuje przyjęty przez rząd Krajowy plan działań w zakresie odnawialnych źródeł energii, będący realizacją zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

        W kontekście powyższych zapisów szczególnie istotne znaczenie ma rozwój energetyki odnawialnej na terenie województwa. Jednakże ze względu na istniejące uwarunkowania środowiskowe, w tym objęcie znacznej części województwa różnymi formami ochrony przyrody uniemożliwiającymi lub w znaczącym stopniu ograniczającymi rozwój inwestycji w tym zakresie, Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął działania zmierzające do opracowania „Wojewódzkiego  Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” („Program…”). Dokument w swych założeniach ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju województwa w zakresie energetyki odnawialnej oraz ułatwić potencjalnym inwestorom realizację działań z zakresu energetyki odnawialnej wskazując m.in. obszary o korzystnych warunkach dla poszczególnych typów inwestycji, podając także ograniczenia jakie są związane z danymi lokalizacjami. Dokument mający rangę dokumentu  strategicznego ułatwi proces inwestycyjny, w tym skróci procedury związane ze staraniem się o uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Będzie stanowiło to element przewagi konkurencyjnej województwa przy pozyskiwaniu inwestorów.

        Wykonawcą „Programu…” była firma CASE – Doradcy Sp. z o.o w Warszawie, wyłoniona w procedurze przetargu nieograniczonego oraz Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. PBPP na potrzeby powstania „Programu” zaktualizowało dokument pn. „Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie województwa podkarpackiego”, który stanowił materiał bazowy do powstania dokumentu.

        Uchwałą Nr 272/6621/13 z dnia 24 września 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt dokumentu wraz prognozą oddziaływania na środowisko i przystąpił do przeprowadzenia konsultacji. Proces konsultacji prowadzony był zgodnie z art. 19 a w związku z art. 6 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późń. zm.) oraz na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późń. zm.). przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w ramach której uzyskano wymagane prawem opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zapewniono udział społeczeństwa zgodnie z art. 39 ww. ustawy.

        Wszystkie uwagi, opinie i wnioski zostały rozpatrzone. Informacja o ich wykorzystaniu została zamieszczona w załączniku nr 2 do dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego" dotyczącym udziału społeczeństwa.

        W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 29 listopada 2013 r. uchwałą Nr 296/7166/13 przyjął sprawozdanie z wyników konsultacji, zawierające ustosunkowanie się do uwag, opinii i wniosków zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zostało zamieszczone również na stronie internetowej.

       „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” nie ma rangi prawa miejscowego, a tym samym nie jest wiążący dla inwestorów i organów. Jest to dokumentem o istotnym znaczeniu dla naszego regionu, który dysponuje znaczącym potencjałem w zakresie alternatywnych źródeł energii. „Program” jest kompatybilny z zaktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020. Będzie też mógł stanowić podstawę do planowania form  wsparcia w zakresie odnawialnych źródeł energii w Regionalnym Programie Operacyjnym na kolejny okres programowania. Znajdzie on także odzwierciedlenie w zapisach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

       Na sporządzenie dokumentu Samorząd Województwa Podkarpackiego otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

 

 

 polska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage