layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

KONKURS KULINARNY pn. „Smaki Pogranicza” na najlepszy produkt i na najlepszą potrawę w ramach I Podkarpackiego Festiwalu Kresowych Produktów Tradycyjnych i Regionalnych

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU KULINARNEGO
pn. „Smaki Pogranicza”
na najlepszy produkt i na najlepszą potrawę
w ramach I Podkarpackiego Festiwalu Kresowych Produktów Tradycyjnych i Regionalnych 
Bolestraszyce, 19 maja 2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest przy wsparciu i pomocy Partnerów:
a) Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
b) Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
c) Wójt Gminy Żurawica

3. Konkurs ma charakter imprezy otwartej. Uczestnikami konkursu mogą być osoby z województwa Podkarpackiego.

§ 2.

Ogłoszenie o Konkursie wraz z Regulaminem Konkursu dostępne będzie na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz na stronach Partnerów.

II. CEL KONKURSU
§ 3.

1. Konkurs ma charakter regionalny - do udziału w konkursie zostaną zaproszeni uczestnicy z Województwa Podkarpackiego.

Cele konkursu:
a) Identyfikacja i gromadzenie wiedzy o dziedzictwie kulinarnym Województwa Podkarpackiego, w szczególności produktów i potraw charakterystycznych dla tego regionu.
b) Promocja tradycji, wartości kulturowych i historycznych Województwa Podkarpackiego.
c) Aktywizacja mieszkańców do wytwarzania produktów z wykorzystaniem lokalnych surowców i według tradycyjnych dla tego terenu receptur a tym samym wsparcie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.
d) Podniesienie świadomości mieszkańców na temat lokalnego dziedzictwa kulinarnego i kulturowego.
e) Promocja produktów i potraw mogących być atutem oferty turystycznej Regionu i tworzeniem marki „Smaki Pogranicza”.

III. PRZEDMIOT KONKURSU
§ 4.

1. Przedmiotem Konkursu są produkty i potrawy związane z historią i tradycją Województwa Podkarpackiego, które wpisują się w Cele Konkursu wskazane w § 3 Regulaminu Konkursu.

2. W konkursie oceniane będą:
a) potrawy i produkty regionalne.

3. Produkty i potrawy zgłoszone do konkursu muszą być związane z obszarem geograficznym Wschodniego Podkarpacia, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane w okolicy. Ponadto muszą charakteryzować się co najmniej 50. letnią recepturą wytwarzania.

IV. UCZESTNICY KONKURSU
§ 5.

1. W Konkursie mogą uczestniczyć:
a) w kategorii produkt: podkarpaccy przedsiębiorcy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie produkcji żywności; rolnicy prowadzący działalność MLO oraz RHD a także wszyscy wytwórcy indywidualni, produkujący żywność przeznaczoną wyłącznie na potrzeby własne (w tym m.in. osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa rolne i agroturystyczne). Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest wypełnienie Karty zgłoszenia (załącznik do Regulaminu), dołączenie do niej przepisu charakterystycznego dla produktu spełniającego wymogi produktu charakterystycznego dla Województwa Podkarpackiego. W przypadku zakwalifikowania się, należy zaprezentować produkt podczas finału Konkursu.
b) w kategorii potrawa: restauracje i inne placówki gastronomiczne, w tym hotele, pensjonaty
i gospodarstwa agroturystyczne oraz koła gospodyń i stowarzyszenia prowadzące okazjonalną działalność gastronomiczną z Podkarpacia i szkoły gastronomiczne. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest wypełnienie Karty zgłoszenia (załącznik do Regulaminu), dołączą do niej przepisu na potrawę charakterystyczną dla Województwa Podkarpackiego oraz w przypadku zakwalifikowania się, zaprezentowanie potrawy podczas finału Konkursu.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej oceniającej daną kategorię ani członkowie ich rodzin.

3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 produkt w każdej kategorii i tylko jedną potrawę.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia wraz z przepisem na potrawę i/lub produkt na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dopiskiem Konkurs Kulinarny „Smaki Pogranicza”

5. Decyduje data wpływu Karty zgłoszenia 

6. Wzór Karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępny jest na stronie www.podkarpackie.pl Wypełnioną Kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

7. W przypadku braku zgłoszeń potraw do Konkursu w liczbie co najmniej 3, Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzania Konkursu w tej kategorii.

8. Zgłoszenia zawierające błędy formalne nie będą poddane ocenie merytorycznej Komisji. Poprzez błędy formalne rozumie się m.in. niewłaściwą kartę zgłoszenia, brak wypełnienia wszystkich pól w karcie zgłoszenia lub określonych załączników.

V. PRZEBIEG KONKURSU
§ 6.

1. Oceny potraw i produktów oraz wyboru laureatów Konkursu dokona oceny Komisja Konkursowa.
a) Do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostaną zaproszone osoby posiadające wiedzę merytoryczną w dziedzinie kulinariów, w szczególności z zakresu etnografii, tradycji regionalnych i praktyki zawodowej.

2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
I. Pierwszy etap – weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym nadesłanych zgłoszeń Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną powiadomieni
o tym fakcie drogą elektroniczną bądź telefonicznie nie później niż 3 dni przed finałem Konkursu. Organizator nie odpowiada za brak możliwości nawiązania kontaktu z uczestnikiem Konkursu.
II. Drugi etap - finał Konkursu: 19 maja 2019r. podczas I EDYCJI KONKURSU KULINARNEGO pn. „SMAKI POGRANICZA” na najlepszy produkt i na najlepszą potrawę w ramach I Podkarpackiego Festiwalu Kresowych Produktów Tradycyjnych i Regionalnych w Bolestraszycach na Stadionie Sportowym, w godzinach od 10.00-16.00.

Podczas drugiego etapu Konkursu nastąpi prezentacja produktów i potraw przed Komisją Konkursową.

3. Organizator Konkursu zapewni podczas finału Konkursu stanowiska konkursowe do zaprezentowania produktów wraz z dostępem do prądu umożliwiające przygotowanie i prezentację potraw zgłoszonych do Konkursu.

4. Każdy z uczestników Konkursu zapewnia we własnym zakresie naczynia do degustacji produktów oraz do wykonania potrawy, urządzenia wraz z wszelkimi niezbędnymi surowcami.

5. Uczestnicy przygotowują porcje degustacyjne potrawy dla każdego z członków Komisji Konkursowej do oceny.

Komisja Konkursowa może zadawać pytania uzupełniające zarówno podczas przygotowywania jak i prezentacji produktu lub potrawy.

VI. NAGRODY
§ 7

1. W kategorii produkt Komisja Konkursowa przyzna 3 nagrody I, II, III i 2 wyróżnienia. 

W Kategorii potrawa Komisja Konkursowa przyzna 3 nagrody: I, II, III oraz 2 wyróżnienie.

2. Wszyscy uczestnicy drugiego etapu Konkursu otrzymają nagrody za udział w finale Konkursu.

3. Komisji zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.j.t.) Uczestnicy Konkursu w obu kategoriach wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas finału Konkursu oraz procesu dokonywania ocen. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku w prasie a także na portalach internetowych Organizatora Konkursu i Partnerów oraz na portalu społecznościowym facebook. Celem rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem Konkursu oraz osiągnięciem celów Konkursu poprzez propagowanie tradycji kulinarnych regionu.

2. Zabronione jest kopiowanie przepisów i zdjęć innych osób, nie posiadając do nich praw.

3. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na publikację przepisu i zdjęcia potrawy/produktu oraz nieodpłatne ich powielanie i wykorzystywanie do celów informacyjnych i marketingowych związanych z działaniami promującymi Konkurs.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Organizator.polska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage