PełnomocnictwoUCHWAŁA NR 324/6856/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia 11 lipca 2017 r.

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Na podstawie art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.), art. 14 ust.1 pkt 9, art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm. ), art. 96 i art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.).

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Wajda, Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, pełnomocnictwa do zawierania i rozwiązywania umów oraz wprowadzania zmian do umów o udzielenie dotacji
z budżetu Województwa Podkarpackiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2017 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2017 r., z możliwością udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Marszałek 
Województwa Podkarpackiego

 Władysław Ortyl